Friday, May 14, 2010

Akela chal Akela chal

Hawa ki teeZ raftar se ladta chal

Asmaan ki unchaio se upar udta chal
Seema ki us kagar ko is kadar par kar
Teri phonch ko hi duniya assem rekha maaan kar,
   Raha hai chal